VADETRO - GDPR POLICY

(versie 08/12/2022)

Inhoudstabel

1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

Vadetro (hierna “Vadetro”, “wij”, of “ons”) respecteert als gerechtsdeurwaarderskantoor uw privacy en streeft ernaar om uw persoonsgegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid te behandelen. Wij verbinden ons ertoe om hierbij steeds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”), onze deontologische verplichtingen en enige andere toepasselijke regelgeving na te leven. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die wij van u verwerken in het kader van onze activiteiten en werkzaamheden als gerechtsdeurwaarderskantoor. Wij verwerken uw persoonsgegevens hoofdzakelijk in het kader van onze uitoefening van het openbare ambt van gerechtsdeurwaarder, met het oog op het vervullen van onze wettelijke opdrachten krachtens artikel 519 van het Gerechtelijk Wetboek. “Vadetro” is een vennootschap naar Belgisch recht. U vindt al onze relevante gegevens hieronder terug en kan ons via de vermelde contactgegevens ook steeds bereiken voor verdere vragen of opmerkingen in verband met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Naam en rechtsvorm: VADETRO FV – Maatschap
Ondernemingsnummer: BTW 0842.950.190
Adres zetel: Korte Zoutstraat, 40 – 9300 Aalst, België
E-mailadres: gdw@vadetro.be

2. Wat betekent ‘persoonsgegevens verwerken’?

Het verwerken van persoonsgegevens (hierna “gegevens”) omvat elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw contactgegevens, om gerechtelijke beslissingen die u via ons kantoor ten uitvoer wenst te leggen, of uw financiële situatie als schuldenaar. Om welke gegevens het precies gaat, leest u verder in deze Privacyverklaring. Het begrip ‘verwerken’ is zeer ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken van uw gegevens, of het delen hiervan met derden. Vadetro verwerkt uw gegevens enkel in het kader van haar activiteiten als gerechtsdeurwaarderskantoor.

3. Op wie en wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing in de gevallen waarin Vadetro verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Dit betekent dat Vadetro bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw gegevens verwerkt worden. Concreet betekent dit dat deze Privacyverklaring van toepassing is op de verwerking van gegevens van onderstaande categorieën van personen. Dit omvat ook personen die in het verleden tot deze categorieën behoorden (bv. voormalige verzoeker), of personen die mogelijk in de toekomst tot deze categorieën zullen behoren (bv. potentiële verzoeker). Aangezien de gegevens die wij van u verwerken en de doeleinden hiervan in hoge mate afhangen van uw relatie met Vadetro, blijven wij waar relevant een opdeling maken tussen deze categorieën van personen in de Privacyverklaring. Het is mogelijk dat u tot meerdere categorieën tegelijk behoort (bv. u bent websitebezoeker en verzoeker).
Wanneer één van de hierboven bedoelde personen een rechtspersoon is, verwerken wij nog steeds gegevens van onze contactpersonen bij deze entiteiten.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder verduidelijken wij welke gegevens wij van u kunnen verwerken, afhankelijk van uw relatie met Vadetro. Afhankelijk van de concrete situatie en uw voorkeuren en hoedanigheid, verwerken wij niet steeds alle onderstaande gegevens van u. Vooral in onze relaties met Verzoekers en Tegenpartijen, zullen de verwerkte gegevens in hoge mate afhangen van het soort dossier dat wij voor of ten aanzien van u behandelen en welke gegevens vereist zijn voor een efficiënte behandeling hiervan.

4.1. Websitebezoekers

4.2. Verzoekers en Tegenpartijen

4.3. Strafrechtelijke gegevens

Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafrechtelijke inbreuken, bijvoorbeeld in geval van de betekening van aktes in opdracht van het Openbaar Ministerie. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens Als gerechtsdeurwaarderskantoor komen wij regelmatig en onvermijdelijk in aanraking met bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals: ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, gezondheidsgegevens, seksuele gegevens. Indien deze gegevens niet relevant zijn in functie van een concreet dossier, worden deze niet specifiek opgenomen in onze database, maar vormen zij mogelijk wel onderdeel van uw dossier omdat zij deel uitmaken van of af te leiden zijn uit andere gegevens waarover wij van u beschikken (bv. vonnissen en arresten die u betreffen). In dit geval proberen wij de verwerking van deze gegevens zoveel mogelijk te beperken.

4.4. Kandidaat-medewerkers

5. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens enkel voor legitieme doeleinden die kaderen in onze activiteiten en werkzaamheden als gerechtsdeurwaarderskantoor. De verwerking is hierbij steeds gebaseerd op de rechtsgronden die worden opgesomd in de AVG. Hieronder verduidelijken wij concreet voor welke doeleinden wij uw gegevens kunnen verwerken en op welke rechtsgronden wij ons hiervoor baseren, naargelang uw relatie met Vadetro.

5.1 Algemeen - alle betrokkenen

5.2 Websitebezoeker

5.3 Verzoeker

5.4 Tegenpartij

5.5 Zakenpartner

5.6 Kandidaat-medewerkers

6. Met wie delen wij uw gegevens?

Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij wanneer dit strikt noodzakelijk is in het licht van hogervermelde doeleinden (bv. in functie van een specifiek dossier), of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Waar nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners, zogenaamde “verwerkers”, ter ondersteuning van onze operationele doeleinden zoals het beheren van onze IT-systemen, en ter ondersteuning van onze werkzaamheden als gerechtsdeurwaarderskantoor zoals het inschakelen van een slotenmaker. Deze externe dienstverleners voeren desgevallend bepaalde verwerkingen van gegevens uit namens ons. Wij zullen uw gegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen door middel van een zogenaamde “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd afgesloten.

Concreet heeft dit tot gevolg dat wij uw gegevens, voor zover relevant in uw situatie, met de volgende derden delen voor de volgende doeleinden, waarbij deze derden in bepaalde gevallen optreden als verwerkers namens ons:

Potentiële categorie ontvangers van uw gegevens Rechtsgrond voor doorgifte Postbedrijven, transport- en bezorgbedrijven met het oog op het verzenden van post, of officiële of gerechtelijke documenten aan u als onze huidige, voormalige of potentieel toekomstige Verzoeker, Tegenpartij of Zakenpartner. Noodzaak voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, indien tussen ons een overeenkomst is gesloten of overwogen wordt.

Noodzaak voor de vervulling van een taak van (zwaarwegend) algemeen belang op basis van art. 519 Gerechtelijk Wetboek, in alle andere gevallen en voor wat betreft eventuele bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Betalingsdienstverleners voor de gegevens die relevant zijn voor het verwerken van uw betalingen aan Vadetro als Verzoeker, Tegenpartij of Zakenpartner, of voor het verwerken van (terug)betalingen door Vadetro aan deze personen, met het oog op een efficiënt beheer van de betalingsadministratie binnen ons gerechtsdeurwaarderskantoor. Noodzaak voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, indien tussen ons een overeenkomst is gesloten of overwogen wordt.

Noodzaak voor de vervulling van een taak van algemeen belang op basis van art. 519 Gerechtelijk Wetboek, in alle andere gevallen. De verwerkers die ons bijstaan bij het uitbaten van ons gerechtsdeurwaarderskantoor, onder meer op IT-gebied (met het oog op een efficiënt digitaal gegevensbeheer binnen ons kantoor, waaronder het uitsturen van transactionele e-mails zoals de inplanning van geplande opdrachten, de facturatie van uitgevoerde opdrachten, het beheer van onze agenda, het hosten en beheren van onze mailboxen), en verwerkers die ons specifieke bijstand verlenen in het kader van een concreet dossier (bv. een vertaler in geval het noodzakelijk is dat een document vertaald wordt, of een slotenmaker die wij inschakelen met het oog op een beslaglegging of uithuiszetting).

Noodzaak voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, indien tussen ons een overeenkomst is gesloten of overwogen wordt.

Noodzaak voor de vervulling van een taak van (zwaarwegend) algemeen belang op basis van art. 519 Gerechtelijk Wetboek, in alle andere gevallen of voor wat betreft eventuele bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Zakenpartners op wie wij een beroep doen in het kader van de uitbating van ons gerechtsdeurwaarderskantoor, zoals andere gerechtsdeurwaarderskantoren die wij inschakelen, om een specifiek aspect van een dossier op zich te nemen (bv. betekening van een akte aan een Tegenpartij op een locatie waar Vadetro territoriaal onbevoegd is).

Noodzaak voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, indien tussen ons een overeenkomst is gesloten of overwogen wordt.

Noodzaak voor de vervulling van een taak van (zwaarwegend) algemeen belang op basis van art. 519 Gerechtelijk Wetboek, in alle andere gevallen of voor wat betreft eventuele bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Indien u Verzoeker of Tegenpartij bent, aan de Tegenpartij of diens raadsman, respectievelijk aan de Verzoeker of diens raadsman in het kader van de naleving van onze informatieplicht, met inachtname van het beginsel van proportionaliteit en na een zorgvuldige afweging in het licht van het concrete dossier. Ook doorgiftes aan andere partijen zijn mogelijk voor zover strikt noodzakelijk in het licht van een concreet dossier, bv. aan uw werkgever of bank in het kader van beslag onder derden indien u Tegenpartij bent. Noodzaak voor de vervulling van een taak van algemeen belang op basis van art. 519 Gerechtelijk Wetboek. Overheidsorganen, beheerders van bij wet geregelde databanken, gerechtelijke instanties en beoefenaars van gereglementeerde beroepen zoals boekhouders en advocaten, met het oog op de naleving van onze wettelijke en deontologische verplichtingen als gerechtsdeurwaarderskantoor (bv. aan rechtbanken, politiediensten, hypotheekbewaarders, OCMW’s, gemeentelijke overheden, …), en de efficiënte verdediging van onze belangen in het kader van een eventueel juridisch geschil, voor wat betreft de gegevens die hier strikt noodzakelijk voor zijn.

Wettelijke verplichting indien de doorgifte kadert in een wettelijke verplichting of overheidsbevel. Gerechtvaardigd belang voor enige andere doorgifte, of voor de uitoefening van een rechtsvordering of het beheer van onze eigen geschillen in geval van bijzondere respectievelijk strafrechtelijke gegevens.

7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en worden verwerkt, zoals hierboven gespecifieerd. Dit betreft voornamelijk het uitoefenen van onze wettelijke bevoegdheden als gerechtsdeurwaarderskantoor en het aanleggen van dossiers die alle relevante gegevens bevatten voor een correcte behandeling hiervan in lijn met de wettelijke en deontologische vereisten. In normale omstandigheden bewaren wij uw gegevens als Verzoeker, Tegenpartij of Zakenpartner niet langer dan 10 jaar na de afsluiting van uw laatste dossier of de beëindiging van onze samenwerking. Dit ingevolge onze wettelijke verplichtingen hieromtrent, en ter vrijwaring van onze bewijsvoering in geval van een betwisting, of naar aanleiding van potentiële gebreken in de uitgevoerde opdrachten in het licht van onze beroepsaansprakelijkheid. Voor uw gegevens die van u, als Verzoeker, Tegenpartij of Zakenpartner, in beperkte mate kunnen voorkomen in onze boekhouding, geldt dat zij gedurende 7 jaar bewaard worden in het kader van onze wettelijke verplichtingen hieromtrent. Voor uw gegevens als Kandidaat-medewerker geldt dat wij ons ertoe verbinden om uw gegevens binnen een redelijke termijn te verwijderen, indien het initieel niet tot een samenwerkingsvoorstel komt. Indien u in dit geval echter uw specifieke toestemming geeft om uw gegevens bij te houden zodat wij u later opnieuw kunnen contacteren, houden wij uw gegevens nog maximum 2 jaar bij. Wanneer u onze kantoren zou bezoeken, wordt u zoals hierboven vermeld mogelijk opgenomen op camerabewakingsbeelden. Wij bewaren de beelden van onze bewakingscamera’s, die zich bevinden aan de ingangen en de ontvangstbalies van onze kantoren, niet langer dan 1 maand vanaf hun opname. Wij bewaren de beelden enkel langer wanneer zij relevant kunnen zijn voor onder meer het bewijzen van een misdrijf of schade, of het identitifceren van een dader, getuige of slachtoffer.

8. Waar bewaren wij uw gegevens en hoe worden deze beschermd?

Wij bewaren uw gegevens voornamelijk op onze interne, beveiligde servers. De gegevens worden geëncrypteerd bewaard binnen onze gespecialiseerde gerechtsdeurwaarderssoftware en zijn enkel toegankelijk voor onze medewerkers indien zij deze toegang nodig hebben voor legitieme doeleinden die kaderen in onze activiteiten en werkzaamheden als gerechtsdeurwaarderskantoor. Wij besteden echter een beperkt gedeelte van onze verwerkingsprocessen in het kader van de uitbating van ons kantoor uit aan derde partijen, zoals verduidelijkt onder titel 6. Eventuele externe dienstverleners treden desgevallend op als gegevensverwerkers namen ons. Wij en onze verwerkers hebben de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorgs)maatregelen getroffen met het oog op het beveiligen van uw gegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw gegevens blijven op elk moment binnen de Europees Economische Ruimte.

9. Van wie ontvangen wij uw gegevens?

Voor Websitebezoekers, Verzoekers, Zakenpartners en Kandidaat-medewerkers geldt dat wij uw gegevens voornamelijk rechtstreeks van u verkrijgen. Dit naar aanleiding van het contact dat wij met elkaar hebben met het oog op de (mogelijke) uitvoering van een specifieke opdracht, of een (mogelijke) samenwerking. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat wij bepaalde van uw gegevens in specifieke omstandigheden onrechtstreeks verkrijgen, van openbare bronnen of van derden. Wanneer wij gegevens van bovenstaande categorieën personen van openbare bronnen verkrijgen, gaat het bijvoorbeeld om het consulteren van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), om uw voorstel tot samenwerking namens een onderneming te verifiëren. Het is ook mogelijk dat wij uw gegevens via uw onderneming verkrijgen, wanneer de onderneming waarin u werkzaam bent Verzoeker of Zakenpartner is en wij uw gegevens in dit verband nodig hebben. Voor Kandidaat-medewerkers geldt dat wij mogelijk uw profiel raadplegen op professionele sociale mediakanalen. Voor Tegenpartijen geldt dat wij uw gegevens gedeeltelijk van u rechtstreeks verkrijgen (bv. overleg met het oog op het vaststellen van een afbetalingsplan). Daarnaast verkrijgen wij uw gegevens mogelijk ook in hoge mate van publieke bronnen of van derde partijen, waaronder de Verzoeker of diens raadsman, uw eigen raadsman, of andere betrokken partijen in een dossier. Voor wat betreft publieke bronnen, gaat het meer bepaald om uw gegevens die wij in het kader van de uitvoering van een specifieke opdracht van u raadplegen of verzamelen via verschillende privé of overheidsdatabanken (de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, het Centraal Bestand van berichten van Beslag, het Belgisch Staatsblad, publicaties op de website van de Nationale Bank), of uw profiel op sociale mediakanalen en andere publiek raadpleegbare informatie. Voor wat betreft informatie verkregen van derden, geldt dat wij mogelijk informatie over u zullen opvragen bij andere gerechtsdeurwaarderskantoren, de curator, schuldbemiddelaar, uw werkgever, of personen die deel uitmaken van uw gezin of leefomgeving. Wij zullen deze gegevens hierbij enkel opvragen en opnemen in onze dossiers voor zover dit relevant en noodzakelijk is in het licht van een specifieke opdracht.

10. Wat zijn uw rechten?

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be Website GBA – klacht indienen
Daarnaast kan u zich ook steeds richten tot de bevoegde burgerlijke rechtbank om een vordering tot schadevergoeding in te stellen.

11. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan de rechten vermeld onder titel 10 eenvoudig uitoefenen door met ons contact op te nemen via de contactgegevens opgenomen in de eerste titel van deze Privacyverklaring. Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient, zullen wij indien wij twijfelen aan uw identiteit, vragen om deze te verifiëren. Wij zullen in dit geval verzoeken om documenten over te maken die uw identificatie zonder redelijke twijfel mogelijk maken, zoals een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Dit doen wij om te voorkomen dat uw gegevens in de verkeerde handen zouden terechtkomen. Het volstaat dat op dergelijke kopie uw naam en geboortedatum duidelijk leesbaar zijn. De andere gegevens mag u dan ook schrappen. De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek echter kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor. In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van 1 maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte van het gevolg dat hieraan wordt gegeven. In geval van complexe of veelvuldige verzoeken, kan deze termijn verlengd worden naar 3 maanden. In dit laatste geval wordt u geïnformeerd over de verlenging van de antwoordtermijn.

12. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar op onze website. De datum waarop deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd is, kan u bovenaan deze pagina terugvinden. In geval van een substantiële wijziging van de Privacyverklaring, zullen wij de betrokkenen op wie dit een impact kan hebben, hiervan zo mogelijk rechtstreeks informeren.